Πρακτικά έβδομης Γεν. Συνέλευσης. ( 27-11-2018 )

Θέμα : 'Εγγριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών.

Συνημένα αρχεία:IMG_20181211_0001.pdf