Πρακτικά όγδοης Γεν. Συνέλευσης. ( 8-7-2018 )

Θέμα : 'Εγγριση εθελοντικής προσφοράς μη μελών.

Συνημένα αρχεία:

IMG_20190710_0001.pdf

IMG_20190710_0002.pdf